Заевление за прием

Изтегли заявлението от тук

Приложение №1 logo-obshtina-burgas

ДО

ДИРЕКТОРА

НА………………………………..

ГР.(КВ.)(С.)…………………

ЗАЯВЛЕНИЕ

за прием в детски заведения

   на територията на ОБЩИНА БУРГАС

I.ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ ( родител / настойник / )
От: (трите имена)
Адрес:
(постоянен адрес по лична карта на един от родителите,или адресна карта по настоящ адрес)
Град, Област ……………………………..………..
ул. ………………………………………….. ….№ ………..ж.к. ……………………………………………. бл. ………..вх. ……… ет. …….. ап. ……….
Телефон
 
Email (незадължително)
…………………@ ……………………..
II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО
Трите имена: ЕГН/ЛНЧ
В момента детето посещава / не посещава/ детска ясла №                              град                           .
III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Майка: Баща:
Месторабота: Месторабота:
Длъжност: Длъжност:
Сл. телефон: Сл. телефон:
Брой деца в семейството:

/с думи/

 

Приложение №1

 

ІV. ПРЕДИМСТВА
Отбележете и представете необходимите документи (оригинал и копие).
  1. Детето e сирак или полусирак /удостоверява се с акт за смърт/.

 

 
 2.  Трето и следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци /актове за раждане/.

Посочете  име и  ЕГН/ЛНЧ на децата:..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

.           ………………………………………………………………………………………………………………………..

 
       3.  Друго дете от семейството, което посещава същото детско заведение:

 

Трите имена на детето ………………………………………………………………………….
ЕГН:

 
4.    Деца на родители с постоянен или настоящ адрес към дадената Териториална дирекция.

 

 

Отбележете предимствата с Х

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Запознат/а/ съм с правилата за приемане на деца в общинските детски заведения на територията на Oбщина Бургас.

2.Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

Забележка:

За по-добра организация на приема в общинските детски заведения е възможно родителите да

подадат документи с предварително попълнени формуляри.

Дата………………………2013г.                                              Подпис ………………………………………..

 


Приложение №2

 ДЕКЛАРАЦИЯ

От………………………………………………………………………………………………..

/Трите имена на лицето/

……………………………………………………………………………………………………..

/адрес/

Декларирам, че детето ми ………………………………………………………………………,

родено на ………………………………., ще бъде записано и ще посещава

Детска ясла………….. ……………………………………………………………………………………

ОДЗ/ЦДГ………………………………………………………………………………………………………

 

ДАТА :…………………….2013 г.                               ДЕКЛАРАТОР :…………………………………….

                                                                                                                /подпис/